Krystyna Latawiec
 Czwartek, 01 czerwca 2023 r. Zapraszam do wysłuchania audycji radiowej o Marianie Pankowskim, z moim udziałem /kliknij/

Moje prace o Marianie Pankowskim


Rozprawy naukowe:

1. Wewnętrzne i zewnętrzne zdialogizowanie twórczości Mariana Pankowskiego, "Rocznik Naukowo - Dydaktyczny" WSP, z. 143, Kraków 1992.
2. Mariana Pankowskiego teatr "egzystencji", w: Ad vocem. "Suplement" do konferencji "Twórczość dramatyczna i teatralna polskiej emigracji 1939 - 1989", pod red. D. Ratajczakowej i J. Ratajczaka, Poznań 16 - 20 listopada 1992.
3. Sposób istnienia postaci w dramaturgii Mariana Pankowskiego, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej" 1992 - 93, z. 29/30, Kraków 1994.
4. Dramaturgia Mariana Pankowskiego. Wprowadzenie w problematykę i poetykę, w: Teatr i dramat polskiej emigracji 1939 - 1989, pod red. I. Kiec, D. Ratajczakowej, J. Wachowskiego, Poznań 1994.
5. Na scenie świata i teatru. O dramaturgii Mariana Pankowskiego, Kraków 1994 (książka).
6. Posłowie do: M. Pankowski, Teatrowanie nad świętym barszczem. Wybór utworów dramatycznych, Kraków 1995.
7. Zasada estetycznego dystansu w prozie senioralnej Mariana Pankowskiego, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, pod red. B. Farona, Kraków 2005.
8. Ciało w dramatach Mariana Pankowskiego, w: Teatr - przestrzeń - ciało - dialog. Poszukiwania we współczesnym teatrze, pod red. M. Gołaczyńskiej i I. Guszpita, seria Dramat - Teatr, t. 13, pod red. J. Deglera, Wrocław 2006.
9. Marian Pankowski: Between the Carpathians and European Civilization, "Russian Literature". Croatian and Serbian, Czech and Slovak, Polish. November 2011, Vol. 70, nr 4
10. Sanok i Brugia peryferyjne miasta Mariana Pankowskiego, w: Małe miasta. Studia i szkice humanistyczne, pod red. J. Pacuły i L. Romaniszyn-Ziomek, Bielsko-Biała 2012.

Szkice popularyzatorskie:

1. Twórczość Pankowskiego na tle tradycji kulturowej i przemian artystycznych literatury współczesnej, w: Pisarska rozróba. W 70-lecie urodzin Mariana Pankowskiego, Sanok 1990.
2. Nadrealny wymiar rzeczywistości teatralnej Mariana Pankowskiego, w: Wokół dramaturgii Mariana Pankowskiego, Ośrodek Teatru Otwartego "Kalambur", Wrocław 1990.
3. Między mitem a historią. O teatrze Mariana Pankowskiego, "Fraza" 1997, nr 4.
4. Belgijskie realia w prozie Mariana Pankowskiego, "Acta Pancoviana", Sanok - Rzeszów 1999, nr 2.
5. Teatralność zachowań i wypowiedzi protagonistów, "Acta Pancoviana", Sanok 2004, nr 3.
6. Marian Pankowski - pomiędzy Karpatami a europejską Civitas, "Konspekt" 2004, nr 20.
7. Obecność Mariana Pankowskiego w latach 1980- 2004. "Acta Pancoviana", Sanok 2012, nr 5.
Tekst referatu
"Spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku - 13 kwietnia 2012" - video

Recenzje i omówienia:

1. Nasz Julo czerwony w "Kalamburze" (recenzja przedstawienia), "Życie Literackie" 1988, nr 26.
2. Odmieniec w kartezjańskim świecie logiki (recenzja prozy Gość), "Twórczość" 1990, nr 11.
3. Na pisaku pamięci (recenzja prozy Powrót białych nietoperzy), "Lektura" 1991, nr 2.
4. Marian Pankowski - biografia i język, "Impresje Muzealne" 1997, nr 4.
5. Spełnione życie Mariana Pankowskiego (1919 - 2001), "Fraza" 2011, nr 2. tekst

Referaty wygłoszone na konferencjach naukowych:

1. Nadrealny wymiar rzeczywistości teatralnej M. Pankowskiego - sesja popularnonaukowa "Wokół dramaturgii Mariana Pankowskiego" w OTO "Kalambur", Wrocław, 27 kwietnia 1990
2. Myśl wolna i wątpiąca w dramaturgii Mariana Pankowskiego - międzynarodowa konferencja "Twórczość dramatyczna i teatralna polskiej emigracji 1939-1989", Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 16 - 20 listopada 1992
3. Kontekst kulturowy dramaturgii Mariana Pankowskiego - konferencja naukowa poświęcona pamięci Profesora Jana Trzynadlowskiego na temat "Genologia i konteksty", Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze, 20 - 22 maja 1996
4. Belgijskie realia w prozie Mariana Pankowskiego - sesja popularnonaukowa naukowa na 60-lecie debiutu literackiego pisarza, Sanok, 16 czerwca 1998
5. Ciało w dramatach Mariana Pankowskiego - międzynarodowa konferencja "Teatr - przestrzeń- ciało - dialog". Poszukiwania we współczesnym teatrze, Uniwersytet Wrocławski i Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego, Wrocław 26 - 28 listopada 2004
6. Między Karpatami a europejską Civitas - "Pan(k)opticum". Conférence internationale consacrée a l'oeuvre de Marian Pankowski. ULB Bruxelles, 13 - 14 listopada 2009 tekst referatu
7.Sanok i Brugia - peryferyjne miasta Mariana Pankowskiego - na konferencji "Małe miasta", Akademia Techniczno - Humanistyczna i Instytut Teologiczny w Bielsku Białej, 14 - 15 listopada 2011 tekst referatu

                    opracowanie: Krystyna Latawiec
© Copyright by Krystyna Latawiec 2011 - 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone